Které studie z roku 2011 přinesou něco nového lékařům a pacientům v roce 2012?

23.01.2012

Z mnoha stovek až tisíců vědeckých studií uveřejněných v roce 2011 jsme jich vybrali několik, které dle našeho názoru přinesly užitek pacientům a jistotu jejich lékařům v tomto roce, nebo nabídly reálnou naději na lepší vyhlídky v letech příštích v oblasti léčby srdečně cévních onemocnění.

Minulý rok byl bohatý především na studie, které potvrdily předchozí úvahy a doporučení týkající se srdečních a cévních onemocnění, a to v řadě oblastí - počínaje prevencí těchto onemocnění snižováním krevního tlaku a škodlivých lipidů až po instrumentální metody znovu nastolující průtok v uzavřených tepnách.

Z hlediska praktického využití bychom chtěli upozornit především na studie, které
potvrdily účinnost a bezpečnost zcela nových léků snižujících krevní srážlivost. Tyto léky se dle studií
publikovaných v minulém roce osvědčily v oblasti prevence mozkových mrtvic při fibrilaci
síní (nepravidelnosti srdeční akce) a mohou znamenat výrazný posun v léčbě mnoha pacientů. Není
třeba monitorovat jejich účinek, v menší dávce jsou stejně účinné jako doposud používané léky zvané kumariny (warfarin, lawarin atd.), ale bezpečnější; ve vyšší dávce mají bezpečnost stejnou, ale jsou účinnější.
Jednou z výjimek, kde léky typu warfarin zřejmě udrží své pozice, mohou být pacienti s ischemickou chorobou srdeční, které kumariny zřejmě více chrání před vznikem srdečního infarktu.
Uplatnění těchto nových léků přitom nemusí být omezeno jen na pacienty s fibrilací síní, ale může se
týkat i pacientů s krevními sraženinami v žilním systému - většinou v oblasti dolních končetin. Zde se
tedy v tomto roce otevře zcela nová možnost léčby velkého množství pacientů.

U léků snižujících krevní tlak bychom upozornili na výsledky již dříve známé studie, které
však nově prokázaly, že snížení krevního tlaku vede ke snížení i celkové úmrtnosti, tedy nejenom ke snížení mozkových příhod či srdečního selhání. Po 22 letech sledování žili déle pacienti užívající právě lék kontrolující vysoký krevní tlak ze skupiny močopudných léčiv. I když to víceméně všichni odborníci očekávali, je dobré mít tuto dobrou zprávu potvrzenou. V oblasti zcela praktické léčby vyššího krevního tlaku jsou z minulého roku důležitá i nově zdůrazňovaná doporučení o možnosti kombinovat léky, které kontrolují vyšší krevní tlak hned na počátku léčení tak, aby bylo co nejdříve dosaženo žádoucího účinku a byly minimalizovány účinky nežádoucí. Výsledky těchto studií jsou tedy přímým přínosem do praxe - nemění sice zásadně přístup k léčbě, ale potvrzují, že léčba vysokého krevního tlaku je možná a prodlužuje život.

Ve studiích zaměřených přímo na sledování cévní stěny v srdečních tepnách bylo potvrzeno, že léčba vysokými dávkami léků snižujících hladiny škodlivého cholesterolu (statiny) je dobře tolerována a vede k významným příznivým změnám v cévní stěně u většiny pacientů. U jedné třetiny z nich však i přes zlepšení lipidových parametrů dále dochází k nepříznivým změnám v cévní stěně.
Pro další léta vypadají proto nadějně i studie, které ověřují účinnost a bezpečnost dalších léků na
ovlivnění hladin lipidů, z nichž některé jsou založené na zcela nových principech působení - některé
se dokonce podávají formou injekční podobně jako inzulin pacientům s diabetes mellitus. I když
v tomto roce nebudou tyto nové léky masivně zaváděny, příznivé výsledky studií mohou ovlivnit osud
pacientů v letech příštích a již v současnosti mohou lékaři vybírat možné kandidáty pro novou léčbu,
zejména pacienty, jejichž organismus vzdoruje doposud dostupné léčbě.

Od dat zaměřených pouze na zlepšení přežívání pacientů se pozornost přesouvá i k údajům
zohledňujícím nežádoucí účinky léčby a léčebných postupů. Z tohoto pohledu byla zajímavá studie,
která se zaměřila na instrumentální způsoby léčby srdečních tepen (katetrizaci) při léčbě akutního
srdečního infarktu. V té bylo prokázáno, že možnost přístupu do srdečních tepen z oblasti zápěstí je
bezpečnější a je provázena méně komplikacemi než doposud nejčastěji používaný přístup z třísel. Širší zavedení do praxe by mohlo zvýšit bezpečnost a komfort většiny pacientů podstupujících katetrizační zákroky na srdečních tepnách.

Shrnutí

Pro lékaře a pacienty v tomto roce bude asi hlavní novinkou masivnější zavedení nových léků proti
krevní srážlivosti.

Použité odborné pojmy