Prevence ischemické choroby srdeční: od menopauzy zpět k (mladým) mužům?

22.09.2011

Množství výzkumných aktivit a následně odborné literatury je věnováno zvýšenému výskytu kardiovaskulárních příhod po menopauze u žen. Tyto nálezy a hypotézy byly zpochybněny v současně vydaném článku ve vysoce respektovaném časopise British Medical Journal.

Autoři práce si položili otázku, zda skutečně dochází k výraznému vzestupu úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční u žen po menopauze. Doposud prováděné studie na toto téma také nenabízely jednoznačné výsledky ani vysvětlení. Většina studií je totiž průřezových a nemusí v nich být zachyceny dlouhodobé trendy poklesu rizik a projevů těchto onemocnění v celé populaci. Důvodem nejednoznačnosti v této oblasti byl i menší počet účastnic/účastníků studií, již zmíněná absence dlouhodobých studií a nedostatečná biologická zdůvodnění tohoto jevu.

Za hlavní biologický mechanizmus byl pokládán pokles potenciálně ochranných ženských pohlavních hormonů po menopauze. Nicméně, ani zde nebyla data jednoznačná a klinické studie, testující účinek hormonální substituční terapie na výskyt kardiovaskulárních příhod, dopadly negativně.
Autoři projektu proto vybrali tři skupiny v š e c h obyvatel Anglie, Walesu a Spojených států amerických narozených v letech 1916-1925, 1926-1935 a 1936-1945 a sledovali jejich úmrtnost na ischemickou chorobu srdeční; v případě žen i úmrtnost na rakovinu prsu. Úmrtnost sledovali v období od roku 1950 do roku 2000. Použili dva propracované statistické modely, které jsou schopné s velkou citlivostí zachytit změnu nárůstu či poklesu úmrtnosti v určitém věkovém období. Období menopauzy odhadli dle současně dostupných údajů jako věk 45-54 let (nejčastěji je průměrný věk menopauzy v rozvinutých zemích kolem 50-51 let).

Autoři zjistili že:
1. Nebyl žádný zlom ve vzestupu úmrtnosti na srdečně cévní onemocnění po menopauze - úmrtnost žen se po menopauze nezvýšila, spíše měla nevýznamnou tendenci klesat.
2. U žen byl ale zaznamenán výrazný pokles úmrtnosti na rakovinu prsu po období menopauzy.
3. Byla zaznamenána výrazná akcelerace úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční u mladších mužů - do 45 roku věku; po 45. roku věku úmrtnost mužů významně klesala.
4. Byl zachycen pokles úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční u mladších ročníků ve srovnání s ročníky narozenými dříve, což potvrdilo již dlouho známý trend poklesu úmrtnosti na tato onemocnění v rozvinutých zemích.

Hlavní závěry této studie:
Po menopauze významný vzestup úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční u žen nenastává. Prudší vzestup nastává pouze v mladším věku (do 45 let) a to u mužů. Možným, i když spekulativním vysvětlením tohoto nálezu by mohla být nedostatečná schopnost nápravy cévního poškození u mladších mužů ve srovnání s mladšími ženami. Toto vysvětlení podporují nálezy v koncových částech lidských chromozomů zvaných teloméry - jejichž délka do určité míry svědčí o regenerativních možnostech organizmu. V mladších věkových skupinách jsou tyto teloméry kratší u mužů než u stejně starých žen, což by mohlo svědčit pro menší schopnost reprodukce buněk, a tím i "opravných" (reparačních) procesů.

Autoři nezpochybňují nutnost intenzivní prevence kardiovaskulárních onemocnění u žen, ale navrhují větší energii ve výzkumných aktivitách (opět) obrátit k mladším mužům a reparačním cévním mechanismům v této skupině.

Poznámka redakce:
Zajímavá a z epidemiologického hlediska dobře provedená studie. Stále však nevylučuje možnost úlohy ženských hormonů v reparativních procesech cévní stěny před menopauzou - včetně jejich vztahu s délkou telomér, které by mohly vysvětlit znevýhodnění mladších mužů. Vzhledem k tomu, že studie vůbec nehodnotila klasické kardiovaskulární rizikové faktory, nevyloučila ani rozdílnost v jejich působení na cévní stěnu mezi muži a ženami a rozdíly mezi ženami před a po menopauze. Tento fakt by totiž mohl skutečně vést k vzestupu úmrtnosti v určitých rizikových skupinách žen po menopauze. 


Vaidya D, Becker DM, Bittner V, Mathias RA, Ouyang P. Ageing, menopause, and ischaemic heart disease mortality in England, Wales, and the United States: modelling study of national mortality data. BMJ. 2011 Sep 6;343:d5170.

Použité odborné pojmy