Co je to duální protidestičková léčba?

20.02.2020

Krevní destičky jsou malé částice v krvi, které se mohou shlukovat a vytvářet krevní sraženiny. Tyto krevní sraženiny mohou vést k srdečnímu infarktu nebo k náhlému ucpání stentu, tedy trubičky, kterou někteří pacienti mají zavedenou v nemocné srdeční tepně. Protidestičkové léky brání shlukování krevních destiček a vytváření krevních sraženin.

Mnoho pacientů po srdečním infarktu a mozkové mrtvici, ale také pacienti, kteří jsou těmito příhodami ohroženi v důsledku jiného onemocnění, jsou léčeni dvěma typy protidestičkových látek, aby se zabránilo srážení krve. Tomu se říká duální (dvojitá) antiagregační (protisrážlivá) terapie (DAPT). 

Proč vám byla předepsána DAPT?

Pravděpodobně vám byla předepsán DAPT, pokud jste měli srdeční infarkt, byli jste léčeni stenty v srdečních tepnách nebo jste podstoupili chirurgický výkon na srdečních tepnách (bypass - nefunkční céva na srdci byla uměle přemostěna jinou cévou, která nahradila její funkci).

Jedním protidestičkovým lékem je starý známý aspirin. Kromě terapie aspirinem se obvykle předepisuje po dobu několika měsíců nebo let druhý typ protidestičkových látek nazývaný inhibitor P2Y12. Do této skupiny patří celkem tři léky –klopidogrel, prasugrel nebo tikagrelor. Studie prokázaly, že tikagrelor a prasugrel jsou „silnější“ než klopidogrel a jsou o něco lepší při snižování komplikací v podobě krevních sraženin. Tyto dva léky však na druhou stranu mírně zvyšují riziko krvácení. Prasugrel by neměl být předepsán u pacientů po mozkové mrtvici.

Který z těchto léků vám lékař nakonec předepíše, bude záležet na jeho odborném zvážení toho, co je podle něj právě pro vás nejlepší. Cílem je, aby přínos léku (tedy protisrážlivé působení) převažoval nad jeho možnými riziky (tedy riziko krvácení).  

Jak dlouho se léky užívají?

To záleží na tom, proč vám byl předepsán lék, a na vašem budoucím riziku vzniku krevních sraženin nebo krvácení.

Pokud jste měli srdeční infarkt, obecným doporučením je, abyste měli inhibitor P2Y12 aspoň rok. Pokud nemáte vysoké riziko krvácení, může být prospěšné delší trvání léčby - podaří se tak snížit riziko budoucího srdečního infarktu.

Pokud vám byl vložen stent do tepny a máte vysoké riziko krvácení, možná jste byli léčeni tzv. nepotaženým kovovým stentem. V takovém případě byste měli užívat inhibitor P2Y12 po dobu nejméně jednoho měsíce.

Pokud jste byli léčeni novějšími stenty, speciálně potaženými protisrážlivými látkami, budete léčeni po dobu nejméně 6 - 12 měsíců. Pokud máte vyšší riziko krvácení, můžete být léčeni kratší dobu (3 - 6 měsíců). Pokud nemáte vysoké riziko krvácení, delší trvání léčby (více než 6 - 12 měsíců) může být prospěšné a může vést ke snížení budoucího rizika srdečního infarktu nebo ucpání stentu. 

Je nesmírně důležité, abyste své léky užívali tak, jak vám byly předepsány. Pokud byste léky sami od sebe vysadili, vystavujete se riziku závažných komplikací. 

Pokud jste podstoupili srdeční bypass, můžete být inhibitory P2Y12 léčeni po dobu jednoho roku od výkonu. Po této době může být lék vysazen, se zachováním léčby aspirinem. 

Tip: Noste ve svých dokladech kartičku s informacemi, jaké léky užíváte. Může to být velmi přínosné při neočekávané situaci (nehoda, úraz, srdeční příhoda).

 

Použité odborné pojmy