Nahradíme váhu krejčovským metrem?

14.12.2010

V současné době čelí naše populace jako celek vzestupu váhy a následně zvýšenému výskytu poruch látkové výměny, zejména diabetes mellitus (cukrovky). Tato situace může nepříznivě zvrátit dosavadní trend klesající úmrtnosti na srdečně-cévní onemocnění.

Vzhledem k doslova masovému výskytu obezity je proto velice důležité mít jednoduchou, dostupnou a spolehlivou možnost stanovení rizika nadváhy a možných komplikací. Ideálním je z tohoto pohledu měření obvodu pasu a to nejen ve specializovaných ambulancích, ale i v domácím prostředí. 

Doposud byl hlavním ukazatelem nadváhy takzvaný index tělesné hmotnosti. Tento index vypočítáme vydělením váhy v kilogramech výškou v metrech umocněnou dvěma. Například osoba, která váží 74 kg a měří 1,68 metru, má index tělesné hmotnosti 26,2 kg*m-2 (74 kg/(1,68 m)2). Ideální index tělesné hmotnosti se pohybuje mezi 18,5 a 25 kg*m-2. Je-li tento index pod 18,5 kg*m-2, jedná se o abnormálně nízkou váhu, je-li nad 25 kg*m-2, jedná se o nadváhu a při hodnotě nad 30 kg*m-2 se již jedná o obezitu. Index tělesné hmotnosti však vždy spolehlivě nevypovídá o individuálním riziku (pod stejnou hodnotou se mohou „schovávat" osoby s různým množstvím a složením svalové tkáně/tělesného tuku). Zjednodušeně řečeno, svalnatý sportovec s BMI 28 kg*m-2 je na tom zdravotně lépe, než člověk, který nesportuje, má hubené ruce, pivní bříško a má BMI jen 27 kg*m-2. Důvodem je, že svaly jsou těžší než tuková tkáň, což může být při pouhém změření výšky a váhy zavádějící.

V současnosti však kromě indexu tělesné hmotnosti stále více využíváme i měření obvodu pasu, které je ukazatelem tak zvané centrální obezity. Tento ukazatel je zřejmě citlivější než index tělesné hmotnosti. Tuk v oblasti pasu je totiž zdrojem metabolických, ale i zánětlivých faktorů, které mohou poškozovat naše tepny, vést ke vzestupu krevního tlaku, vzniku cukrovky a následně k srdečním infarktům, mozkovým mrtvicím a dalším srdečně-cévním příhodám. Měří se poměrně jednoduše pomocí měřidla připomínajícího jednoduchý krejčovský metr. Je-li sledovaná osoba poučena, je možné se měřit v domácím prostředí a opakovaně. Pro evropskou populaci se jako rizikové udávají hodnoty obvodu pasu nad 94 cm u mužů a nad 80 cm u žen. Jako vysoce rizikové se uvádějí hodnoty nad 102 cm u mužů a nad 88 cm u žen. 

V prestižním mezinárodním vědeckém časopise byla v srpnu tohoto roku publikována významná studie ze Spojených států (též masivně postižených obezitou), sledující souvislost velikosti obvodu pasu s úmrtností v letech 1997 - 2006. Ve studii bylo sledováno 49 000 mužů a 56 000 žen. Bylo zjištěno, že muži s obvodem pasu nad 120 cm a ženy s obvodem pasu nad 110 cm mají dvojnásobnou úmrtnost než muži s obvodem pasu pod 80 cm nebo ženy s obvodem pasu pod 75 cm. Tyto nálezy nebyly závislé na hodnotách doposud užívaného indexu tělesné hmotnosti. U žen byla spojitost obvodu pasu a výskytu úmrtí nejsilnější dokonce při normálních hodnotách indexu tělesné hmotnosti. Tato studie doplnila předchozí údaje o vlivu výrazně zvýšené hodnoty obvodu pasu na naše zdraví a prokázala, že tato hodnota je nezávislá na naší váze. Navíc byla tato studie zajímavá tím, že si účastníci měřili obvod pasu sami. Další novou informací bylo, že studie sledovala nejenom srdečně-cévní onemocnění, ale i výskyt respiračních a nádorových onemocnění. Nejsilnější spojitost se zvýšeným obvodem pasu byla nalezena pro respirační onemocnění, následovaná srdečně-cévními a nádorovými onemocněními.
Můžeme tedy uzavřít, že měření obvodu pasu je dostupné a jednoduché měření, na jehož základě lze do značné míry předpovědět naše budoucí riziko. Na následujících obrázcích je kalkulačka ke stanovení indexu tělesné hmotnosti, návod na měření obvodu pasu a tabulky s doporučenými hodnotami těchto parametrů.

Výpočet indexu tělesné hmotnosti: ZDE

Měření obvodu pasu:
1. Měřte se ve stoji zpříma, bez oblečení, vydechnuti, ale břicho nezatahujte.
2. Měřte se vždy ve stejný čas (například v neděli v 9 hodin ráno), po vyprázdnění, ženy ve stejný den menstruačního cyklu.
3. Obvod pasu měřte v nejširším místě mezi posledními žebry a pánevní kostí, místo se tedy nemusí shodovat s místem, kde si běžně měříte pas. (obrázek).
4. Používejte měřidlo, které má stupnici pouze z jedné strany, nebo oboustranné měřidlo s výrazně barevně odlišenými stranami.
5. K měření obvodu používejte pouze nepoškozené měřidlo, nejlépe z plastu, nikoliv látkové, které se časem může vytahovat a ztrácet tak přesnost.
6. Při měření obvodu břicha měřidlo nesmí sklouzávat, ani se nesmí „zařezávat".
7. Pozor na překřížení měřidla v oblasti beder.
8. Měření provádějte vždy dvakrát a použijte průměr z obou měření.

Měření není vhodné pro: těhotné nebo osoby s onemocněním břišních orgánů, které vede k nárůstu objemu břicha

Hodnoty indexu tělesné hmotnosti

Podváha

Méně než 18,5 kg*m-2

Optimální váha

18,5-24,99 kg*m-2

Nadváha

25,0-29,99 kg*m-2

Obezita

Nad 30 kg*m-2

 

Hodnoty obvodu pasu:

Obvod pasu

Muži

Ženy

Ideální

Méně než 94 cm

Méně než 80 cm

Zvýšený

Nad 94 cm

Nad 80 cm

Výrazně rizikový

Nad 102 cm

Nad 88 cm

 

Citace:
Jacobs EJ, Newton CC, Wang Y, Patel AV, McCullough ML, Campbell PT, Thun MJ,
Gapstur SM. Waist circumference and all-cause mortality in a large US cohort.
Arch Intern Med. 2010 9;170(15):1293-301.

Použité odborné pojmy