Nová evropská odborná doporučení ještě stlačila cílové hodnoty LDL cholesterolu

18.09.2019

Podle nových doporučení představených poprvé na kongresu Evropské kardiologické společnosti na začátku září v Paříži neexistuje žádná dolní hranice koncentrace LDL cholesterolu považovaná za nebezpečnou. Cílem nových odborných doporučení proto je, aby rizikoví pacienti dosáhli jak cílové hodnoty LDL cholesterolu, tak minimálního snížení koncentrace LDL-c o 50 % oproti výchozí hodnotě. 

Kardiovaskulární riziko, tedy riziko, že v nejbližších deseti letech dostanete infarkt nebo mrtvici, se dělí na nízké, střední, vysoké a velmi vysoké – do něj spadají osoby s cévním onemocněním aterosklerotického původu, diabetici s postižením cílového orgánu, lidé s familiární hypercholesterolemií a cévním onemocněním nebo jiným závažným rizikovým faktorem, a pacienti s pokročilým selháním ledvin. U těchto pacientů jsou cílové hodnoty LDL cholesterolu nově přísnější – pod 1,4 mmol/l. Pacienti ve vysokém riziku by měli dosáhnout méně než 1,8 mmol/l. U osob se srdečně-cévním onemocněním a druhou cévní příhodou během posledních 2 let se má zvážit cíl LDL-C dokonce < 1,0 mmol/l. Hlavním prostředkem léčby zůstávají statiny, mají se podávat v maximální tolerované dávce. Do druhé linie je povolán ezetimib do kombinace se statinem. 

Nové léky, inhibitory PCSK9 (alirokumab, evolokumab) jsou doporučeny u osob s velmi vysokým rizikem, u nichž se nedaří dosáhnout cíle na kombinaci statinu s ezetimibem. Skutečná statinová intolerance je považována za vzácnou, svalové obtíže lze překonat změnou statinu nebo snížením dávky a přidáním ezetimibu. 

Osoby se středním KV rizikem mají dosahovat LDL-C < 2,6 mmol/l a osoby s nízkým rizikem 

Lze tedy konstatovat, že doporučené postupy přinesly u pacientů s vysokým a velmi vysokým rizikem jisté zjednodušení oproti dřívějším doporučením z roku 2016: LDL-c by u nich měl být snižován co nejvíce je to možné, bez skutečné dolní hranice. 

Současně je v nových doporučeních setřena hranice mezi primární a sekundární prevencí – zásadnější než již prodělaná příhoda je pro volbu léčebné strategie stratifikace podle míry rizika. Jinými slovy, pacient v primární prevenci, který je kvůli četným rizikům vysoce rizikový, může být léčen ke stejným cílům jako pacient po již prodělané KV příhodě. Výjimku představují senioři starší 75 let – pokud jsou v primární prevenci, nejsou u nich léčebné cíle tak ambiciózní. 

 

Použité odborné pojmy