Onemocnění srdce a cév nebolí, ale zabíjejí. Podle aktuálního průzkumu však pacienti s kardiovaskulárním onemocněním neberou pravidelně léky

28.06.2019

Pacientům s hypertenzí hrozí až dvojnásobně vyšší riziko infarktu myokardu oproti zdravým jedincům. U pacientů s vysokou hladinou cholesterolu riziko stoupá dokonce až na trojnásobek. Důležité je si uvědomit, že i mírné, ale dlouhodobě přetrvávající zvýšení krevního tlaku a hladiny cholesterolu, může člověka ohrozit na životě. Kromě vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny LDL cholesterolu patří k rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod také cukrovka, obezita a kouření. 

 

Nemoci oběhové soustavy u nás dlouhodobě zůstávající nejčastější příčinou úmrtí. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v roce 2017 podílely na úmrtí 40,1 % mužů a 45,6 % žen. Z kardiovaskulárních onemocnění je nejčastěji v české populaci zastoupena ischemická choroba srdeční včetně akutního a pokračujícího infarktu myokardu. K nejzávažnějším rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod patří vysoká hladina LDL-cholesterolu a vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze).

Na rizika kardiovaskulárních onemocnění a nutnost dodržování léčby upozorňuje projekt Srdce v hlavě i webové stránky www.srdcevhlave.cz.

Podle letošního květnového průzkumu společnosti STEM/MARK, provedeného mezi 504 pacienty s vysokým krevním tlakem ve věku 35 a více let, téměř polovina hypertoniků uvedla, že má zároveň vysokou hladinu LDL cholesterolu. 16,7 % hypertoniků ve věku 35-45 let své hodnoty cholesterolu nezná. Varujícím je i fakt, že více jak jedna pětina dotázaných (22 %) netuší, že vyšší hodnoty jak krevního tlaku, tak cholesterolu zvyšují pravděpodobnost kardiovaskulárních příhod. Více jak třetina lidí věří, že je vysoký krevní tlak rizikovější než vysoký cholesterol. Krevní tlak více řeší i lidé v mladší věkové skupině 35-45 let, hladinu LDL cholesterolu podceňují.

Riziko vzniku kardiovaskulární příhody se přitom u nemocných s vysokým krevním tlakem i vysokým LDL cholesterolem nesčítá, ale dokonce násobí – jedná se o tzv. kumulované riziko.  

Vysoký krevní tlak a cholesterol nebolí, proto na dodržování doporučených léčebných postupů pacienti často zapomínají, nebo je neberou v potaz vůbec. Když se tyto „tiché“ nemoci projeví, bývá už bohužel většinou pozdě.  Léky však mohou fungovat jen tehdy, pokud jsou užívány pravidelně a správně podle doporučení. Adherence pacienta k léčbě neboli dodržování léčby je pro celkový úspěch terapie klíčová. Pacient by měl být lékaři partnerem a uvědomovat si, že je spoluzodpovědný za průběh léčby. Aktuální průzkum společnosti STEM/MARK však potvrzuje, že jsou stále i takoví lidé, kteří se spoléhají pouze na účinek léku. Častým problémem při léčbě je pak zapomínání užití léku. Výzkum odhalil, že rizika spojená s kardiovaskulárními onemocněními přehlíží především nejmladší dotazovaná skupina, pacienti ve věku 35-45 let. Častěji než kterákoli jiná věková skupina potvrdili, že léky neužívají pravidelně, protože mají dojem, že je nepotřebují.Přitom i občasné zapomínání je nebezpečné, protože pacienti nejsou dostatečně kompenzováni.  

Podle prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., FACP, FEFIM, předsedy České internistické společnosti a vedoucího Centra preventivní kardiologie VFN v Praze, mnoho nemocných léky neužívá správně, snižuje si dávky a léky dokonce vysazuje. Špatná adherence k léčbě je potom příčinou zbytečných úmrtí či jiné projevy kardiovaskulárních onemocnění! Je přitom známo, že v některých studiích užívala léky na  hypertenzi správně jen 1/3 nemocných, 1/3 užívala  léky někdy a nějak, a 1/3 dokonce nikdy.  Až 50 % nemocných, kteří měli v USA nasazené statiny (léky na snížení cholesterolu, které snižují kardiovaskulární morbiditu i mortalitu), tyto léky vysadilo do 2 let.

 

Moderní řešení pro řadu pacientů představují tzv. fixní kombinace. Jde o léky obsahující více účinných látek najednou. Jedna tableta tak nahradí 2 nebo 3 léky, které užívali doposud. Riziko, že na některý ze svých léků zapomenou, se tímto podstatně sníží. Nemocný užívá méně tablet, lépe a snáze se mu tudíž dodržuje léčebný režim, a díky tomu dosahujelepších cílových hodnot krevního tlaku i cholesterolu. Fixní kombinace léčbu zjednodušují, usnadňují a nabízejí větší komfort při užívání léčiv. Důležitá je samozřejmě i spolupráce a komunikace mezi pacientem a lékařem. I v této oblasti však výzkum společnosti STEM/MARK objevil nedostatky.

Proto, aby byli pacienti o rizicích svého onemocnění informováni a uvědomovali si  nutnost dodržování léčby (adherence), vznikl projekt Srdce v hlavě, nad kterým převzala záštitu Česká internistická společnost. Jeho cílem je upozornit pacienty na to, aby na své srdce mysleli a měli na paměti rizika, která jim při nedodržování předepsané léčby mohou způsobit vážné komplikace až fatální následky.

Součástí projektu je webová stránka www.srdcevhlave.cz, která je zdrojem informací o rizicích kardiovaskulárních onemocnění, o možnostech léčby a rovněž potřebě jejího dodržování. Pacienti zde najdou i doporučená režimová opatření, tipy na správnou komunikaci s lékařem nebo například příběhy těch, kteří se potýkají se stejnými obtížemi. Ambasadorem projektu se stal herec a moderátor Václav Vydra. Prof. MUDr. Richard Češka, CSc. k projektu dodává: „Hlavní ale prostě je, znát hodnoty svých rizikových faktorů, léčit se dle doporučení lékaře, užívat předepsané léky, nezapomínat (natož si vymýšlet vlastní „lékové prázdniny“), prostě myslet na své srdce. Mějme opravdu Srdce v hlavě!“ 

 

 

Použité odborné pojmy